Call for Papers Splijtstof Symposium: In het Wild

‘Wijsbegeerte in de ban van wildernis en dierzaamheid’
Auteur(s): Splijtstof | Categorie: Splijtstof Symposium

Call for Papers

[English follows Dutch]

Splijtstof in het wild:

‘Wijsbegeerte in de ban van wildernis en dierzaamheid’

Op woensdagmiddag 24 mei organiseert Wijsgerig Faculteitsblad Splijtstof alweer de 3e editie van het jaarlijkse Splijtstofsymposium. Naast de twee hoofdlezingen die verzorgd zullen worden, is er ook de ruimte voor studenten om hun filosofische werk in de vorm van een korte presentatie uiteen te zetten.

Filosofische vragen over de status van mens en dier, en vooral de verhouding tussen de twee, zijn er altijd al geweest. Tegenwoordig is er echter steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat wijst op het bestaan van graduele verschillen in plaats van duidelijke breuklijnen tussen mens en dier. Tel daarbij op dat de relatie tussen mens en milieu misschien wel belangrijker is dan ooit, en je krijgt tal van vragen over mens, dier, natuur, milieu, en hoe die in verhouding tot elkaar staan. Doen we überhaupt wel recht aan dierlijke intelligentie wanneer we deze meten en classificeren langs een antropocentrische meetlat? In hoeverre kunnen we alle cognitief-zintuigelijke vaardigheden van dieren die mensen missen überhaupt plaatsen en begrijpen? Moeten we simpelweg onze plichten tegenover dieren bijstellen, of zouden bepaalde diersoorten bijvoorbeeld aanspraak mogen maken op politieke rechten die verder reiken dan dat ze in onze huidige samenleving doen? En op basis waarvan maken we dit onderscheid tussen levensvormen? Is soortelijke diversiteit intrinsiek waardevol voorbij de functie die een soort heeft binnen een groter ecologisch geheel?

Zelfs als je de positie inneemt dat de natuur slechts waardevol is wanneer zij in dienst staat van de mens, zullen we de relatie tot de natuur moeten herwaarderen: klimaatverandering dwingt ons om onze positie in, en ten opzichte van, onze natuurlijke omgeving aan een kritische blik te onderwerpen. Hoe ons milieu en de natuur aan ons verschijnen en worden geïnterpreteerd, gewaardeerd en behandeld, is voor een groot deel afhankelijk van de betekenis die we eraan toeschrijven. In de constitutie van deze betekenis speelt niet alleen ons mensbeeld een grote rol; ook onze verbeeldingskracht en ideeën over de aard en functie van de natuur zijn hierbij van belang. Bezien in dit licht kan de (milieu)filosofie ons wellicht niet alleen helpen om vat te krijgen op de aard en de oorsprong van de milieuproblematiek, maar ook de handvaten bieden die nodig zijn om oplossingen te formuleren. Welke rol spelen de verschillende betekenissen die we de natuur toeschrijven in deze kwesties? Zijn deze betekenissen louter het product van contingente sociaalhistorische processen of staan we als mensen op een fundamentelere manier in relatie tot de natuur? Hebben we een individuele plicht om klimaatverandering tegen te gaan of zou deze verantwoordelijkheid hoofdzakelijk bij overheden liggen?

Ben je student, en heb je recent een essay geschreven dat met een van deze thema’s te maken had? Of ben je er op dit moment onderzoek naar aan het doen? Grijp dan nu je kans om je bevindingen te presenteren op het symposium van Splijtstof. Om in aanmerking te komen moet je een abstract van maximaal 600 woorden opsturen naar bestuur@splijtstof.com. De deadline voor het indienen van abstracts is vrijdag 31 maart, waarna je zo snel mogelijk te horen zal krijgen of je geselecteerd bent.

Interesse? Stuur dan zo snel mogelijk je abstract op, en hou in ieder geval woensdagmiddag 24 mei vrij in je agenda!

 

 

Splijtstof goes wild

On the 24th of May, FTR Faculty magazine Splijtstof is organizing its annual symposium. This third edition will center on animal and environmental philosophy. The symposium will consist of four short lectures, two of which will be given by student-speakers.

Philosophical questions regarding the status of human beings and animals, and their relation to each other, have been around for ages. During the past decades, cognitive and behavioral research has increasingly shown that the contrast between particular animal and human characteristics, such as intelligence, consciousness, and emotions, is marked by gradual difference instead of categorical distinctness. These characteristics were formerly thought of as differences in kind instead of degree, and as such, were used to separate and even oppose humans and animals. The fact that the foundations for this opposition seem to be built on quicksand, might urge us to reconsider the relationships we have with animal life. In any case, it evokes questions of a philosophical nature. Can we do justice at all to animal cognition and intelligence, for example, when we measure these traits by human standards? Will we ever be able to comprehend cognitive and sensory capacities that are hugely different from our own, and doesn’t anthropocentric (scientific) discourse on this matter fall short? Is it a matter of changing our duties towards animal life, or should we take it one step further, and assign them certain (political) rights? Should we differentiate between animals in this regard? And if so, on what basis do we do so?

It is not only our relationship with other living organisms that is up for reevaluation. More importantly, perhaps, is the reassessment of our relationship with the natural world we share with them. Even if one would argue that the value of nature is constituted on an instrumental basis, here to serve mankind, it can hardly be denied that the way we treat our natural environment should be re-thought. The devastating consequences of climate change urge us to critically reconsider our position in, and towards, our natural environment. How this natural environment is perceived – and thus treated – by us, depends strongly on the meaning(s) we ascribe to it. The constitution of this meaning, in turn, depends on our imagination, but also on our ideas on the function and ‘nature’ of nature. Still, questions arise: are these meanings the products of contingent socio-historical processes, for example, or is our relation to nature based on more fundamental facts? Do we have a personal obligation to combat climate change, or does this responsibility mainly lie with (governmental) institutions? Seen in this light, philosophy might be able to help us shed light on the context and causes of environmental problems. More importantly, it might offer us the means to formulate solutions as well.

Splijtstof calls upon all students who have written about or researched the themes outlined above, or are interested in doing so in the near future, to send in abstracts of the work they would like to present (max 600 words) to bestuur@splijtstof.com. The deadline for handing these in is March 31, after which you will hear from us as soon as possible.

Tags: , , ,

Download als PDF
| RSS 2.0 | Reageer op dit artikel

Er zijn geen reacties op dit artikel

Reageer op dit artikel
Bericht