Abonnementen

Met het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden als abonnee van Splijtstof. U kunt er ook voor kiezen om dit handmatig te doen: Inschrijfformulier Splijtstof.

Uw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

IBAN Rekeningnummer (verplicht)

Type abonnement:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Stichting Splijtstof om eenmaal per lopend kalenderjaar van zijn/haar bovengenoemde bankrekening de jaarlijks verschuldigde abonneegelden af te schrijven. Tevens dient er, om de incasso-overeenkomst in werking te laten treden, per e-mail een ingescande handtekening te worden verstuurd naar bestuur@splijtstof.com

Aanvinken voor akkoord: